Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.e-koberec.sk
(ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky")

 

I. Úvodné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa týkajú právnych vzťahov medzi spoločnosťou service & more, s.r.o, zo sídlom Smolenická 3135/3, 851 05 Bratislava, IČO: 47 527 412, zapísaná v OR vedená Okresným súdom BA I, Oddiel: Sro, Vložka č: 94245 / B, DIČ:2023936739, (ďalej len "Predávajúci") a každou osobou, ktorá zakúpi tovar na internetovej stránke Predávajúceho www.e-koberec.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vo znení neskorších dodatkov a predpisov, Obchodný zákonník a zákon č.250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa vo znení neskorších dodatkov a predpisov. 
3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.e-koberec.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok. 
4. Údaje Predávajúceho: 
Fakturačná adresa: service & more, s.r.o., Smolenická 3135/3, 851 05 Bratislava 
Mobil: + 421 948 380 860, 
Email: info@e-koberec.sk 
Číslo účtu: 
Slovenská sporiteľňa: 000000-5060174590 / 0900 
IBAN: SK 3609000000005060174590 
BIC / SWIFT: GIBASKBX 

 


II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci uskutoční objednávku požadovaného tovaru vyplnením elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka“). 
2. Kupujúci vyplní všetky potrebné informácie požadované v objednávke. Úplnosť a správnosť uvedených informácií má Kupujúci možnosť pred konečným odoslaním objednávky skontrolovať. Zmeny požadovaných údajov sú možné prostredníctvom tlačidla,, Späť ", ktoré Kupujúceho vráti do predchádzajúcich krokov. Kupujúci potvrdí správnu objednávku tlačidlom, „Objednať ". Ak bude objednávka odoslaná a doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky potrebné informácie o Kupujúcim tj. dodacia a fakturačná adresa, kontakt, názov a množstvo objednaného tovaru, tak sa považuje objednávka za úplnú a predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho. 

3. Odoslaná objednávka je záväzná a Kupujúci ju môže stornovať len v prípade, keď Predávajúci obdrží zrušenie objednávky skôr, než Predávajúci odošle Kupujúcemu elektronické potvrdenie objednávky. 

4. Kupujúci obdrží od Predávajúceho na e-mailovú adresu (Kupujúcim uvedenú v objednávkovom formulári) e-mail s označením "potvrdenie objednávky". V určitých prípadoch (predaj na splátky a pod.) si Predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si od Kupujúceho dodanie doplňujúcich podkladov pred zaslaním akceptačného e-mailu. 

5. Doručením akceptačného e-mailu (potvrdením objednávky) Kupujúcemu od Predávajúceho predstavuje uzavretia kúpnej zmluvy. 

6. V prípade tlačovej chyby v katalógu tovaru na internetovej stránke Predávajúceho týkajúce sa podstatných informácií objednávaného produktu (napr. cena, popis, obrázok a pod.) si Predávajúci vyhradzuje právo neakceptovať a neodoslať objednávku Kupujúcemu. V takýchto prípadoch je Kupujúci Predávajúcim informovaný elektronickou podobou o tlačovej chybe a nesprávnych informáciách na portálu. 


III. Cena a platobné podmienky

1. Po obdŕžaní potvrdenia objednávky emailom od Predávajúceho vzniká Kupujúcemu povinnosť včas a riadne zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu III.3. Všeobecných obchodných podmienok. 

2. V prípade, že uhradí Kupujúci kúpnu cenu za tovar dopredu a Predávajúci nedokáže zabezpečiť dodanie produktu, Predávajúcemu vzniká povinnosť vrátiť uhradenú sumu za tovar Kupujúcemu a to do 15 dní od vyrozumenia Kupujúceho na jeho bankový účet, ktorý Kupujúci zašle e-mailom na info@e-koberec.sk. 

3. Cena za tovar uvedená na stránke Predávajúceho www.e-koberec.sk je predajná cena s DPH, platná v čase odoslania objednávky Kupujúceho. 

4. Kupujúci hradí kúpnu cenu podľa ľubovoľného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke. 

Spôsoby platby:
• Bankový prevod 
• Sporopay
• PayPal 
• Karta - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club International, American Express 
• Dobierka
• Splátky - kontaktovať info@e-koberec.cz 

5. Náklady na prepravu objednaného tovaru, ale aj náklady na zabezpečenie elektronickej komunikácie, nie sú zahrnuté v cene tovaru podľa bodu III.3. Všeobecných obchodných podmienok. Podmienky dodania tovaru, cena dopravy, možnosti doručenia tovaru, povinnosti Kupujúceho pri prevzatí tovaru sú uvedené v článku V. Všeobecných obchodných podmienok. 

6. Kupujúci obdrží od Predávajúceho súčasne s tovarom faktúru na kúpnu cenu, ktorá slúži ako daňový doklad a súčasne aj dodací list. 


IV. Dodacia lehota

1. Pokiaľ nie je inak dohodnuté, má Predávajúci povinnosť zabezpečiť dodanie objednaného tovaru Kupujúcemu v lehote 30 dní. 

2. Ak nie je možné dodať objednaný tovar v stanovenom termíne, musí Predávajúci bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania alebo ponuke náhradného tovaru porovnateľnom s pôvodným (náhradné plnenie). V tom prípade je Predávajúci povinný si vyžiadať súhlas Kupujúceho. 

3. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže z nejakých dôvodov dodať a nebolo dohodnuté náhradné plnenie, je Predávajúci povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu Kupujúcemu v lehote 15 dní. 

4. Ak pri objednávke zvolil Kupujúci úhradu za tovar bankovým prevodom, PayPal a alebo Kreditnou kartou, začína dodacia lehota plynúť až od zaplatenia celej kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Ak si Kupujúci pri objednávke zvoliť úhradu za tovar dobierkou, začína dodacia lehota plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy článok II. 


V. Podmienky dodania tovaru

1. Pokiaľ nie je inak dohodnuté, je Predávajúci povinný dodať objednaný tovar Kupujúcemu až po kompletnej úhrade kúpnej ceny. 

2. Tovar je možné doručiť Kupujúcemu kuriérom len v pracovných dňoch (pondelok až piatok) od 7:00 do 18:00 hod, alebo na vzájomnej dohode medzi Kupujúcim a Predávajúcim pri osobnom odbere. 

3. Podrobnosti doručenia tovaru a poplatky za tieto služby sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v informáciách o doprave. 

4. Kupujúci je povinný, hneď po doručení, tovar od prepravca riadne prevziať a skontrolovať zásielku, tovar ale aj jeho obal. V prípade, že Kupujúci zistí, že tovar alebo obal produktu je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi najneskôr do 24 hodín a v jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. Kupujúci je zároveň povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. 


VI. Záruka a servis

1. Predávajúci poskytuje na tovar záruku podľa všeobecných záväzných právnych predpisov a to záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa doručením dopravcom teda dodaním tovaru. 

2. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, mechanickým poškodením, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom, návodom alebo opotrebovaním. 

3. Kupujúci má právo v záručnej dobe na reklamáciu odoslaním emailu na info@e-koberec.sk, ktorý musí obsahovať presný popis vady, fotky znázorňujúci vadu, číslo a dátum objednávky popr. číslo a dátum faktúry, označenie a veľkosť produktu. 

4. Ak si Kupujúci uplatňuje reklamáciu a reklamácia je oprávnená, je Predávajúci povinný reklamovaný tovar vyzdvihnúť u Kupujúceho a opravený tovar dopraviť Kupujúcemu na vlastné náklady. 

5. K reklamovanému tovaru je Kupujúci povinný priložiť čitateľnú kópiu dokladu o kúpe tovaru ako je faktúra, záručný list a podrobný popis vady. 

6. Súčasťou Všeobecných obchodných podmienok je Reklamačný poriadok, ktorý určuje postup reklamácie. 


VII. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

1. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. vo znení neskorších dodatkov a predpisov, má Kupujúci právo od uzavretia zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. 

2. Kupujúci je povinný zaslať Predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy písomnou formou, resp. vyplnením a odoslaním formulára, ktorý je dostupný na internetovej stránke Predávajúceho na www.e-koberec.sk, Reklamačný formulár. 

3. Ak Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, nesmie byť tovar poškodený, bez opotrebovania, v pôvodnom obale, alebo zabalený tak, aby sa počas prepravy nepoškodil. Predávajúci nechá kuriérom vyzdvihnúť reklamovaný tovar u Kupujúceho na vopred dohodnutom dni a adrese. Presná hodina vyzdvihnutia tovaru nie je z hľadiska kuriéra možná. Zásielka adresovaná Kupujúcim dobierkou nebude Predávajúcim prevzatá, ale zaslaná Kupujúcemu späť na jeho náklady. 

4. Predávajúci tovar prehliadne a prekontroluje. Ak bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, Kupujúci má nárok na vrátenie uhradenej ceny tovaru od Predávajúceho v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy a to bankovým prevodom na dohodnutý účet Kupujúceho, ak sa Kupujúci a predávajúci nedohodnú na inom spôsobe vrátenia kúpnej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo na náhradu škody v prípade, že bol vrátený tovar akokoľvek poškodený alebo opotrebovaný. Túto náhradu škody je Predávajúci oprávnený započítať oproti kúpnej cene. Ak bol tovar vrátený z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, v tomto prípade sa neuplatňuje náhrada škody. 

5. Predávajúci je oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody v prípade porušenia podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru, ktorá vznikla Predávajúcemu podľa príslušných právnych predpisov. 


VIII. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho. 

2. Všeobecné obchodné podmienky platia v znení a rozsahu, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim. 

3. Kupujúci akceptuje odoslaním objednávky výšku ceny za objednaný tovar, dopravné náklady, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v podobe platnej v čase odoslania objednávky. 

4. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov vo znení neskorších dodatkov a predpisov, súhlas na spracovávaní jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a tovaru Predávajúceho, zasielanie informácií o činnosti Predávajúceho a to aj elektronickým prostriedkom (e-mail). Kupujúci udeľuje súhlas na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho info@e-koberec.sk alebo na vyššie uvedenú poštovú adresu Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. 

5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru a jej ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, ak niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade neustanovuje inak. Kupujúci je viazaný odoslanou objednávkou do doby stanovenej na dodanie tovaru. 

6. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať po dobu 5 rokov v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami. Archivovaná zmluva nie je Kupujúcemu prístupná. 

7. Podľa Všeobecných obchodných podmienok sa kúpna zmluva uzatvára v slovenskom jazyku. 

8. Znenie Všeobecných obchodných podmienok má predávajúci právo meniť. 


V Bratislave 28.07.2014